Media Comments

‘n Boek oor landboubestuur vir die boer van die 21ste eeu

Charles Smith, Landbou Volksblad, Vrydag 29 April 2005.Dit is hoe dr. Wim Nell, hoof van die Sentrum vir Landboubestuur aan die Universiteit van die Vrystaat (UV),die boek Strategic approach to farming success beskryf wat hy met die hulp van Rob Napier van Australië geskryf het. Hulle het onderskeidelik 28 en 37 jaar nasionale en internasionale ondervinding in landboubestuur.
Nell sê die boek neem die leser op ‘n strategiese reis na boerderysukses wat uit elf fases bestaan. Aan die einde van elke fase kry die leser die geleentheid om vrae te beantwoord wat hom/haar lei in die proses om ‘n strategiese plan vir ‘n spesifieke boerderyonderneming op te stel.
Die boek open nuwe horisonne vir die moderne boer om ‘n boerderyonderneming suksesvol te bestuur. Die boek vertel van twee boere wat bure is, John Lamb en Paul Ram. Hul finansiële posisie en hulpbronne is aan die begin van die reis dieselfde.
Paul Ram bly in sy sogenaamde gemaksone en John Lamb pas strategiese bestuursbeginsels in sy boerdery toe.
Aan die einde van die reis word die resultate van die twee vergelyk.
Een van die belangrike gebruike van die scenario – een van die tegnieke in die boek – is om die gevolge van sekere moontlike onbeplande uitkomste in die toekoms te bepaal.
In die boek word die voorbeeld van ‘n boer in die Oos-Vrystaat gebruik wat al in September 2003 die huidige mieliepryskrisis in sy scenario ingebou het.
Hy het toe al begin beplan om sy boerdery sodanig te organiseer dat hy dit vanjaar reggekry het om 40% van sy mielie-oes deur sy vee te bemark en sodoende baie sinvol en ekonomies waarde tot sy mielieprys toegevoeg het.
SA boere moet na hoër rat oorskakel

Die oefeninge by elke hoofstuk is op aanvraag ook in Afrikaans beskikbaar.

 

Boek laat jou beter boer
Hennie Duvenhage, Sake-Rapport, 1 Mei 2005.

Boerdery is lankal nie meer net ‘n bestaanswyse nie. Dit is ‘n sakeonderneming wat volgens die beste sakemetodes bestuur moet word indien die eienaar ‘n wins daaruit wil maak.
Hoewel die sakebeginsels wat onderliggend aan ‘n boerdery behoort te wees wyd bekend is, is die toepassing daarvan dikwels ‘n probleem aangesien riglyne nie geredelik beskikbaar is wat kan help om dit op ‘n boerdery-eenheid toe te pas nie.
Dr. Wim Nell, direkteur van die Sentrum vir Landboubestuur aan die Universiteit van die Vrystaat, het kragte saamgesnoer met mnr. Rob Napier, ‘n Australiese kenner van agribestuur, en ‘n boek, Strategic Approach to Farming Success, die lig laat sien wat voorsien in die behoefte aan bestuursriglyne.
Die boek help die leser met die opstel van ‘n missie en visie vir die boerderyonderneming tot waar die strategiese plan geïmplementeer is en gemonitor kan word om te sorg dat die onderneming suksesvol bedryf kan word.
Die waarde van die boek lê daarin dat dit praktiese voorbeelde verskaf wat dit vir die leser moontlik maak om die beginsels in enige landbouonderneming toe te pas.
Tans is een van die groot debatspunte die vraag of mielieprodusente vir ‘n seisoen niks aanplant nie en of hulle nou mielies teen die lae pryse moet koop om volgende jaar wanneer die voorraad hopelik minder is en die pryse hoër, dit weer te verkoop.
Nell en Napier behandel die strategiese beplanning wat mnr. Ernst Yzel, besturende direkteur van Yzel & Seuns te Marquard, in dié verband gedoen het. Die onderneming het betyds aanpassings gedoen en kan nou daarin slaag om in plaas van lae mieliepryse in die gesig te staar, die mielies wat geoes word, as veevoer te gebruik en die vee dan te bemark, wat lei tot aansienlike waardetoevoeging van die plaas se opbrengs.
Yzel het reeds in Junie 2003 gesien dat die sleutelkwessie vir die boerdery die vraag is hoe die graan wat gekweek word, bemark gaan word. Hy het toe reeds gaan kyk wat die moontlike prysbewegings vir die 2003/2004-seisoen sal wees asook vir die 2004/2005-seisoen.
Die beplanning is begin deur ‘n ontleding van graanproduksie te maak aangesien dit ‘n strategiese aangeleentheid is wat ‘n invloed op besluitneming sal hê. Die ontleding het toe reeds getoon dat die surplus van 2002/2003 na die 2003/2004-seisoen oorgedra sal word en veroorsaak dat mielies nie winsgewend geproduseer sal word nie.
In die boek word ‘n aantal sleutelfaktore bespreek wat besluitneming kan beïnvloed en as riglyn kan dien vir ander produsente wat ook op ‘n sakegrondslag hul produksiebesluite wil neem.
Teen die agtergrond van die verskillende scenario’s wat geskets is, het Yzel die proses van strategiese beplanning verder gevoer deur na verskillende bemarkingsmoontlikhede van die plaas se graanproduksie te kyk.
Daar is toe reeds tot die gevolgtrekking gekom dat die prys van mielies nie die produksie daarvan kan regverdig nie, maar indien die mielies as veevoer gebruik word, dit steeds sinvol sal wees om die gewas aan te plant.
Nell sê deur die beginsels van strategiese beplanning op ‘n boerderyonderneming toe te pas, kon Yzel daarin slaag om selfs onder moeilike markomstandighede, mielies winsgewend te verbou deur die vee wat nou bemark word.

 

Covering cash costs is the key
C. Bertie Brink
ZAMBIA
(Letter to Farmer’s Weekly, 19 August 2005)

The article “To plant or not to plant” (Farmer’s Weekly, 15 July 2005) is somewhat misleading and could be a recipe for a major disaster for many South African farmers.
To advocate that a decision to plant or not ignores fixed cost and the interest of the industry is irresponsible and will lead to the final nail in the coffins of most of our economically embattled farmers. It’s just not that simple.

To quote Albert Einstein, “the significant problems we face today cannot be solved by the same level of thinking that created them”.
It would have been more prudent to stress that the farmer must ensure he will at least be able to cover all his direct cash costs, whether they be fixed or variable. It’s non-cash costs that can be ignored for the purposes of making a survival decision. I agree with Mr Coetzee that a farmer’s first duty is to ensure the survival of his own operation. To do this, the farmer must approach the problem strategically and holistically, considering all the factors that could affect his or her profitability and survival chances. No farmer operates in isolation from his or her environment – both locally and internationally – so that the state of the industry cannot be ignored. Strategic planning and vision is what’s missing from the average farming operation.
Yet farmers are fortunate. They have a book, written in plain English, that they can refer to which specifically deals with the issue of strategic planning in an agricultural environment. It’s written by a South African, Dr Wim Nell, and Rob Napier of Australia.
This book is so informative, it should’ve been in its third reprint by now.