Finansiële Beplanning en Bestuur/ Financial Planning and Management

PROGRAM/ PROGRAMME

  << Back to Short Courses

Day1

07:30-08:00 Koffie, registrasie / Coffee, registration.

08:00-09:00 Lesing 1 / Lecture 1

 • Bestuur in die landbou
 • Management in agriculture

09:00-10:00 Lesing 2 / Lecture 2

 • Finansiële bestuur in die landbou
 • Financial management in agriculture

10:00-10:30 Tee, Koffie / Tea, Coffee

10:30-11:30 Lesing 3 / Lecture 3

 • Bestuursinligtingstelsel van ‘n boerdery
 • Management information system of a farming business

11:30-13:00 Lesing 4 / Lecture 4

 • Meganisasie- en Menslike Hulpbronbeplanning
 • Mechanisation and Human Resources Planning

13:00-14:00 MIDDAGETE / LUNCH

14:00-17:00 Lesing 5 / Lecture 5

 • Bedryfstakbegrotings / Enterprise budgets
 • Gewasse / Crops

Day2

07:45 Koffie / Coffee.

08:00-09:00 Bedryfstakbegrotings: Meerjarige gewasse

 • Enterprise budgets: Perennial pastures
 • Voergewasse / Fodder crops
 • Vestiging / Establishment
 • Onderhoud / Maintenance

09:00-10:00 Bedryfstakbegrotings: Vee

 • Enterprise budgets: Livestock
 • Vleisbees / Beef cattle
 • Skaap / Sheep

10:00-10:30 Tee, Koffie / Tea, Coffee

10:30-11:30 Bedryfstakbegrotings: Vee

 • Enterprise budgets: Livestock
 • Melkbees / Dairy cattle
 • Spekulasie / Speculation

11:30-12:30 Lesing 6 / Lecture 6

 • Gedeeltelike begrotings
 • Partial budgets

12:30-13:30 MIDDAGETE / LUNCH

13:30-14:30 Lesing 7 / Lecture 7

 • Gelykbreekbegrotings / Breakeven budgets
 • Investeringsbesluite / Investment decisions
 • Vervangingsbesluite / Replacement decisions

14:30-15:30 Lesing 8 / Lecture 8

 • Kontantvloei-ontleding / Cash-flow analysis

15:30-16:00 Tee, Koffie / Tea, Coffee

16:00-17:00 Lesing 9 / Lecture 9

 • Langtermynbegroting / Long-term budget

Day3

07:45 Koffie / Coffee.

08:00-09:00 Lesing 10 / Lecture 10

 • Inkomste en Begrote Inkomstestaat
 • Income and Budgeted Income Statement

09:00-10:00 Lesing 11 / Lecture 11

 • Waardasie van Bates en Inventaris
 • Valuation of Assets and Inventory

10:00-10:30 Tee, Koffie / Tea, Coffee

10:30-11:30 Lesing 12 / Lecture 12

 • Balansstaat en Begrote Balansstaat
 • Balance Statement and Budgeted Balance Statement

11:30-13:00 Lesing 13 / Lecture 13

 • Tegniese Ontleding van Finansiële State
 • Technical Analysis of Financial Statements

13:00-14:00 MIDDAGETE / LUNCH

14:00-15:30 Lesing 14 / Lecture 14

 • Finansiële Beleid en Kredietwaardigheid
 • Financial Policy and Credibility

15:30-16:00 Tee, Koffie / Tea, Coffee

16:00-17:00 Die Pad Vorentoe / The Road Ahead

 • Evaluering van kursus / Evaluation of course

Doelstellings/ Objectives

Hierdie kursus sal die kursusganger toerus met die nodige vaardighede omspesifieke finansiële probleme in sy/haar boerdery te kan identifiseer en aan te spreek. Na voltooiing van de kursus sal die kursusganger verder in staat wees om:

 • ‘n kW- en menslike hulpbronbeplanning te doen;
 • bedryfstakbegrotings op te stel en in die finansiële beplanning van sy/haar boerdery te kan toepas;
 • parametriese, gedeeltelike en gelykbreekbegrotings op te stel vir gebruik in bemarkings-, investeringsen vervangingsbesluitneming; en
 • ‘n komprehensiewe finansiële model en beplanning vir sy/haar boerderyonderneming op te stel.

This course will equip the participant with the necessary skills and tools to identify and address specific financial problems in his/her farming business. On completion of the course the participant will also be able to:

 • do a kW and labour hour plan;
 • construct enterprise budgets and use it in financial planning for his/her farm;
 • use parametric, partial and break-even budgets for decisions such as marketing, investment and replacement decisions; and
 • compile a comprehensive financial model and plan for his/her farming business.

‘n Bywoningsertifikaat word na voltooiing van die kursus verwerf / An attendance certificate is obtained after completion of the course.

Note

Bring asb. ‘n sakrekenaar saam om die praktiese sessies te vergemaklik, of selfs jou laptop. Please bring a calculator for the practical sessions or even your laptop.
AFSLAG: Bring jou seun, vrou of plaasbestuurder saam! Hy/sy betaal dan slegs R400,00 per dag. DISCOUNT: Bring your son, wife or farm manager to the course. He/she will only pay R400,00 per day.